Akcie
RIO DOXXbet - Otvor trezor a vyhraj 100 000 €

TREZOR UKRÝVA 100 000 €

Super hra TREZOR, ktorú nájdeš v našich herniach RIO DOXXbet je opäť nabitá cenami! Navýšili sme ceny v trezore na 100 000 €, aby si si užil ešte viac adrenalínu! Príď do kotrejkoľvek herne RIO DOXXbet v 21 mestách na Slovensku, zadaj správnu kombináciu na trezore a vyhraj peňažné ceny v celkovej hodnote až 100 000 €! Vyhrať môžeš aj každý deň, stačí mať šťastie! V trezore je viac ako 29 000 cien, tak to skús! Nájdi herňu RIO DOXXbet, otvor trezor a VYHRAJ!

POZOR! ZDVOJNÁSOB SVOJU ŠANCU NA VÝHRU!

Skúsiť šťastnú kombináciu a otvoriť trezor môže každý hráč našej herne 1 x za deň! ALE ak zadáš svoje telefónne číslo do hry, tak trezor môžeš otvoriť až 2x za deň a vyhrať aj 2 ceny v jeden deň! Navyše, pri zadaní telefónneho čísla sa Ti bonusové kolá spočítavajú a každé 10-te bonusové kolo Ti trezor ponúkne iba VÝHERNÉ číselné kombinácie, a to už máš výhru istú!

Pozri prehľad všetkých cien ktoré trezor ukrýva!

RIO DOXXbet - Otvor trezor a vyhraj 100 000 € - Ceny
3000 x 5 €
1000 x 10 €
600 x 20 €
160 x 50 €
50 x 100 €
20 x 200 €
4 x 500 €
1 x 1 000 €
1 x 3 000 €
24 460 x drink, šampanské, fľaša vodky

Otvoriť trezor môžeš každý deň! Tak hľadaj herňu RIO DOXXbet vo svojom okolí.

Podmienky hry TREZOR PLNÝ VÝHIER

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto pravidlá hry „TREZOR PLNÝ VÝHIER“ (ďalej len „pravidlá“) vydáva obchodná spoločnosť DOXXbet, s.r.o., so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 46 831 878, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 57349/L (ďalej len „DOXXbet“) ako prevádzkovateľ hazardných hier podľa príslušných ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) a na základe individuálnej licencie číslo: 000072/2019 a sú zverejnené na stránke riogame.sk a priamo v aplikácii hry TREZOR PLNÝ VÝHIER.
 2. Pre tieto pravidlá platí nasledovný výklad pojmov:
  • „DOXXbet” je obchodná spoločnosť DOXXbet.
  • „Pravidlá“ sú tieto pravidlá hry TREZOR PLNÝ VÝHIER.
  • „AML“ je zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • „Hazardná hra“ je hra, v ktorej hráč po úhrade vkladu a vložení stávky môže získať výhru, ak splní vopred určené podmienky. „Hra“ je hra „TREZOR PLNÝ VÝHIER“.
  • „Hráč“ je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky účasti na hazardných hrách podľa zákona o hazardných hrách a účastní sa na hazardnej hre v herniach RIO DOXXbet, ktorých zoznam je zverejnený na nasledujúcej stránke riogame.sk/herne.html.
  • „Regulačný orgán” je orgán štátnej správy v oblasti hazardných hier, ktorým je Úrad pre reguláciu hazardných hier, Krížkova 949/9, 811 04 Bratislava.
  • „RVO“ je register vylúčených osôb.
  • „Osoba poverená výkonom dozoru“ je poverený zamestnanec úradu ako regulačného orgánu, ktorý v mene úradu vykonáva dozor.
  • „Online aplikácie“ sú aplikácie dostupné na riogame.sk, prostredníctvom ktorých sa hráč účastní na hre.
  • „Výhra“ je výsledok úspešnej účasti na hre.
 3. Tieto pravidlá vydáva DOXXbet na podklade HERNÉHO PLÁNU herní v RIO DOXXbet (ďalej len „herný plán“), ktorý obsahuje pravidlá hry v herni (podmienky hier, druhy hier bližšie upravených v HP, výšky vkladu, možnosť získania a spôsob určenia výhry, jej výšky a pod.), pravidlá a spôsob úhrady a prijímania vkladov, možnosti vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry a ďalšie náležitosti podľa zákona o hazardných hrách.
 4. Tieto pravidlá majú v prípade rozporu s herným plánom prednosť. Hra TREZOR PLNÝ VÝHIER sa tak v celom rozsahu spravuje týmto pravidlami a súčasne ustanoveniami herného plánu, ktoré s týmito pravidlami nie sú v rozpore.
 5. Na túto hru TREZOR PLNÝ VÝHIER sa rovnako v celom rozsahu vzťahujú pravidlá Ochrany osobných údajov DOXXbet, zverejnené na stránke https://riogame.sk/index.html.
 6. Ustanovenia týchto pravidiel sú záväzné pre DOXXbet a pre hráča zúčastňujúceho sa na hre.
 7. Účasťou na hre a súhlasom s pravidlami hry hráč vyhlasuje, že sa oboznámil s herným plánom a Ochranou osobných údajov a s týmito vyjadruje svoj súhlas.

VLASTNÉ PRAVIDLÁ HRY

 1. Hra TREZOR PLNÝ VÝHIER je hrou, na ktorej sa môže hráč zúčastniť prostredníctvom aplikácie, pričom nárok na účasť na hre vzniká každému hráčovi, ktorý sa zúčastňuje na hazardnej hre v niektorej z herní RIO DOXXbet, ktorých zoznam je zverejnený na nasledujúcej stránke riogame.sk/herne.html (ďalej len „herňa“).
 2. Hra prebieha v období od 1. novembra 2021 do odvolania.
 3. DOXXbet môže hru ukončiť kedykoľvek pred uplynutím obdobia podľa bodu 2 tejto časti pravidiel.
 4. Na hre sa nemôžu zúčastniť osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktoré sú evidované v RVO v zmysle zákona o hazardných hrách. Za týmto účelom DOXXbet preverí potenciálny zápis osoby v súlade s pravidlami herne v RIO DOXXbet v RVO.
 5. Obsluha herne môže hráčovi odmietnuť účasť na hre za rovnakých podmienok, za akých môže hráčovi odmietnuť vstup do herne a účasť na hazardnej hre v herni.
 6. Každý hráč zúčastňujúci sa hazardnej hry v herni  RIO DOXXbet sa môže zúčastniť hry iba jeden krát denne, počas otváracej doby 10:00 - 03:00
 7. Po vstupe do aplikácie sa hráčovi zobrazí trezor s informáciou o možných výhrach ako aj počte dostupných kombinácií,  a tlačidlom HRAŤ.
 8. Kliknutím na tlačidlo HRAŤ hráč potvrdí, že sa oboznámil s týmito pravidlami a súčasne Ochranou osobných údajov DOXXbet. Kliknutím na tlačidlo sa hráč môže zúčastniť na hre.
 9. Po kliknutí na tlačidlo HRAŤ sa hráčovi zobrazí obsah trezoru s uvedením peňažných a vecných výhier, ktoré hráč môže získať s uvedením počtu číselných kombinácií, ktoré v hre môže vybrať alebo vytočiť. Počet číselných kombinácii sa každou využitou číselnou kombináciou v priebehu hry podľa bodu 2 týchto pravidiel znižuje. Rovnako sa obsah trezoru znižuje o už získané výhry.
 10. Následne sa hráčovi zobrazí 5 hracích číselníkov, pričom na každom z nich musí vybrať alebo náhodným roztočením vytočiť číslo od 0-9.
 11. Hráč si musí zvoliť kombináciu čísel alebo si zvoliť náhodnú kombináciu kliknutím na tlačidlo „ROZTOČ NÁHODNE“  a vybrať tak na každom z piatich číselníkov číslo Hra mu dovolí zadať iba číselnú kombináciu, ktorá ešte nebola použitá žiadnym iným hráčom.
 12. Pri zadaní dosiaľ nevyužitej číselnej kombinácie sa hráčovi aktivuje tlačidlo „ODOMKNI“ Po jeho stlačení hráč zistí, či je ním zadaná kombinácia výherná alebo nevýherná.
 13. V prípade nevýhernej kombinácie aplikácia hry hráčovi oznámi, že jeho kombinácia neotvorí trezor a je nevýherná a upozorní ho na zníženie počtu kombinácií, ktoré v hre počas jej priebehu možno vybrať alebo náhodne vytočiť. V prípade, ak bude kombinácia výherná, hráč odomkne TREZOR PLNÝ VÝHIER a ihneď sa dozvie, či získal peňažnú alebo vecnú cenu.
 14. Hráčovi môže v hre vzniknúť nárok aj na bonusové kolo. V takom prípade je podmienkou účasti na hazardnej hre zadanie telefónneho čísla bez zadania iných identifikačných údajov.
 15. Po zadaní telefónneho čísla bude hráčovi zaslaná sms s PIN kódom, ktorého zadanie je potrebné pre bonusové kolo. Pri bonusovom kole platí rovnako bod 10, 11 a 12 týchto pravidiel.
 1. Hráčovi, ktorému vznikol nárok na bonusové kolo, vzniká po desiatom bonusovom kole nárok na špeciálne bonusové kolo, pri ktorom sú hráčovi ponúkané možnosti len z výherných číselných kombinácií, ktorých zadaním na číselníkoch hry odomkne TREZOR PLNÝ VÝHIER. Hráč sa ihneď dozvedá, akú peňažnú alebo vecnú cenu získal vďaka bonusovému kolu.
 2. Hra prebieha počas svojho trvania denne od 10:00 hod do 3:00 hod.
 3. Hráč môže získať nasledovné výhry:
  • 3000 x 5 €
  • 1000 x 10 €
  • 600 x 20 €
  • 160 x 50 €
  • 50 x 100 €
  • 20 x 200 €
  • 4 x 500 €
  • 1 x 1 000 €
  • 1 x 3 000 €
  • 24 460 x drink, šampanské, fľaša vodky
 4. Hráč berie na vedomie, že na prípady finančných výhier sa vzťahujú ustanovenia AML. V zmysle povinností DOXXbet je táto povinná vyžiadať od hráča osobné údaje zaznamenané v občianskom preukaze a hráč je povinný prijatie výhry potvrdiť vlastnoručným podpisom na výdavkovom doklade.
 5. Finančné výhry sú vyplácané bezprostredne po úspešnom odomknutí TREZORU PLNÉHO VÝHIER po overení totožnosti hráča po predložení občianskeho preukazu.
 6. Vecné výhry sú hráčovi odovzdané bezprostredne po úspešnom odomknutí TREZORU PLNÉHO VÝHIER.
 7. V prípade spornosti výhry z akýchkoľvek dôvodov si právo na rozhodnutie o nároku na výhru vyhradzuje DOXXbet.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. DOXXbet nezodpovedá za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá môže hráčovi vzniknúť z dôvodu: vyššej moci; výpadku elektrického prúdu; obchodného alebo pracovného sporu, konania alebo opomenutia akýchkoľvek štátnych úradov alebo orgánov štátnej správy; zablokovania alebo zlyhania telekomunikačných služieb; alebo iných omeškaní alebo zlyhaní zapríčinených treťou stranou alebo na základe inej skutočnosti nad rámec možnej kontroly DOXXbet. V takomto prípade si DOXXbet vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť poskytovanie služieb bez vyvodenia akejkoľvek zodpovednosti za toto konanie (za zrušenie a pozastavenie služieb).
 2. Práva a povinnosti DOXXbet a hráčov, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, sa riadia zákonom o hazardných hrách, zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom o legalizácii príjmu z trestnej činnosti, Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá boli vyhotovené dňa 01.10.2022 a v tento deň nadobúdajú platnosť a účinnosť.