O nás

RIO je obchodná značka spoločnosti DOXXbet, s. r. o. pôsobiaca na trhu v oblasti lotériových hier a zábavy už od roku 1993. Patríme medzi najväčších prevádzkovateľov videohier a ruliet na slovenskom trhu. Vďaka dlhoročnej spolupráci s našimi partnermi a s dôrazom na maximálnu spokojnosť našich zákazníkov budujeme širokú a modernú sieť prevádzok s nadštandardnou ponukou. Celkovo 629 videohier, 57 ruliet a 1219 stávkových terminálov umožňuje našim hráčom získať vysoké peňažné výhry v 24 prevádzkach po celom Slovensku.

Naše druhy videohier: KAJOT, SYNOT, APOLLO, MULTI LOTTO, 4 až 8-miestne kasínové rulety.

Sme spoluorganizátormi vysoko dotovaných pokrových turnajov.

Všetky prevádzky budujeme v perspektívnych lokalitách, ale zároveň mimo oblastí výskytu škôl a zariadení pre mladistvých. Externý vzhľad prevádzok je lákavý, no zároveň vkusný a prezentujúci našu spoločnosť vhodným spôsobom. Vnútorný priestor dizajnovo vykresľujú čisté a jednoduché línie v modernom a exkluzívnom vzhľade. O bezpečnosť na prevádzke, ako aj v jej okolí, sa stará bezpečnostná služba a kamerový systém. Každá z prevádzok spĺňa nároky našej klientely na ponuku alkoholických a nealkoholických nápojov. Možnosť online stávkovania prostredníctvom stávkových terminálov na športové zápasy a virtuálne hry dopĺňajú komplexnosť našich služieb. Do RIO teamu patria a o bezproblémový chod prevádzok sa starajú naše krupiérky, čašníci, prevádzkari a náš regionálny manager s podporou servisného strediska DOXXbet, s. r. o.. V súčasnosti máme cca 260 zamestnancov.

Všetky naše novootvorené herne nájdete pod značkou RIO alebo RIO DOXXbet.

Politika na ochranu osobných údajov

POLITIKA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len ako „Politika“) platné odo dňa 25.05.2018

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri používaní našich služieb cítili bezpečne a aj preto je ochrana Vašich osobných údajov významným prvkom budovania systémov a postupov využívaných v našej spoločnosti. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom v spoločnosti DOXXbet, s. r. o. spracúvame Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb.

Zdôrazňujeme, že naša spoločnosť sa zaväzuje neustále zlepšovať politiku, postupy a systém bezpečnosti ochrany osobných údajov a za týmto účelom ich primerane inovovať a zdokonaľovať. V snahe zabezpečiť efektívnu ochranu osobných údajov sa zaväzujeme získavať a uplatňovať v praxi najnovšie poznatky. Zároveň sa zaväzujeme budovať firemnú kultúru v oblasti bezpečnosti ochrany osobných údajov a zabezpečiť a následne zvyšovať všeobecné povedomie o tejto téme a jej dôležitosti.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími predpismi.

Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie osoby podieľajúce sa na našej činnosti sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, dokumentoch ako aj o záležitostiach týkajúcich sa používateľov (hráčov) navštevujúcich naše herne za účelom využívania našich produktov, a to videohier, výherných prístrojov a automatov a elektronických ruliet (ďalej len ako „Produkty“), ktoré sme získali pri výkone svojej činnosti, najmä informácie o používateľoch našich Produktov podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov a ktoré nie sú verejne prístupné

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel. čísle: +421 41 507 63 31, e-mailom na info@riogame.sk alebo poštou na adresu nášho sídla: Kálov 356, 010 01 Žilina.

1.1 Osobné údaje znamenajú akékoľvek údaje, na základe ktorých Vás môžeme identifikovať, či už priamo alebo nepriamo. Osobné údaje tak môžu byť napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia alebo videozáznam z bezpečnostnej kamery.

1.2 GDPR rozoznáva aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ku ktorej je potrebné pristupovať mimoriadne citlivo. Osobitné údaje sú také údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, ale aj genetické údaje, biometrické údaje ako odtlačky prstov určené na Vašu identifikáciu, či údaje týkajúce sa zdravia. Naša spoločnosť nespracúva osobitné kategórie osobných údajov. V prípade, ak ste nám takéto údaje odovzdali, prosím Vás, aby ste nás o tom informovali prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov a my zabezpečíme ich vymazanie z našich databáz.

2.1 Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

2.2 Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby ste mohli bezpečne využívať naše Produkty a aj preto, že nám to prikazuje platná legislatíva Slovenskej republiky, najmä zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ AML“) .

2.3 Okrem toho Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak to vyžaduje platný právny poriadok SR, plnenie našich zmluvných povinností alebo v prípade, ak potrebujeme chrániť oprávnené záujmy našej spoločnosti alebo v odôvodnených prípadoch aj iných osôb.

Vaše osobné údaje potrebujeme na:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe:

Osobné údaje, ktoré z tohto dôvodu spracúvame sú najmä:

užívanie Produktov

plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 (1) písm. c) GDPR a zákona AML a plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 (1) písm. b) GDPR, ktoré nám vyplávajú z platných právnych predpisov a Herného plánu.

osobné údaje hráča (hráčom môže byť výlučne fyzická osoba) v rozsahu – meno, priezvisko, dátum narodenia, predloženie preukazu totožnosti (k nahliadnutiu) za účelom overenia veku hráča alebo skutočnosti či hráč nie je zaevidovaný v registri vylúčených osôb (preukazom totožnosti je občiansky preukaz alebo pas);

v prípade výhry nad 2.000,00 EUR sú to osobné údaje hráča v rozsahu: mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.

vybavovanie reklamácii

plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 (1) písm. c) GDPR, ktoré nám vyplývajú z platných právnych prepisov;

údaje, ktoré sú potrebné za účelom splnenia povinností vyplývajúcich nám z riadneho vybavenia reklamácie, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, telefónne číslo alebo e – mail;

vernostný program

plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 (1) písm. b) GDPR, ktoré nám vyplávajú z platných právnych predpisov a Vernostného programu

osobné údaje členov vernostného programu v rozsahu meno, priezvisko, prezývka, adresa trvalého pobytu, tel. číslo a e-mail;

kontaktný formulár uverejnený na stránke www.riogame . sk

plnenie predzmluvných povinností podľa čl. 6 (1) písm. b) GDPR v prípade, ak nás kontaktujú potencionálny zmluvný partneri (prevádzky) alebo na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 (1) písm. f) GDPR našej spoločnosti alebo priamo Vás ako dotknutých osôb, pričom v týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv. Účelom kontaktného formulára je skvalitňovanie poskytovania našich služieb a Produktov.

osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefónny kontakt;

kamerový systém

oprávnených záujmov podľa č. 6 (1) písm. f) GDPR našej spoločnosti alebo priamo Vás ako dotknutých osôb, pričom v týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv. Účelom je ochrana majetku a bezpečnosť hráčov a našich zamestnancov;

osobné údaje v rozsahu statického alebo dynamického videozáznamu z monitorovaného priestoru prevádzkarne;

Plnenie zmluvných povinností (Prevádzky)

plnenie zmluvných povinností (vrátane plnenia predzmluvných povinností) podľa čl. 6 (1) písm. b) GDPR za účelom uzatvorenia zmluvy s Prevádzkou;

údaje Prevádzok – našich zmluvných partnerov, ak ide o fyzickú osobu alebo zástupcu (štatutára) právnickej osoby, ktorou je fyzická osoba v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, údaje týkajúce sa platby a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;

kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a elektronická adresa;

údaje Prevádzok potrebné na administratívne účely v rozsahu titul, meno, priezvisko, elektronická adresa a telefónne kontaktnej osoby, ktorej sú zasielané faktúry alebo ktorá uskutočňuje platby;

štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

plnenia zákonných povinností podľa Zákona o archívoch a registratúrach;

údaje, ktoré sú potrebné za účelom splnenia povinnosti archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely;

vedenie personálnej a mzdovej agendy

plnenia zákonných povinností,oprávneného záujmu alebo plnenia zmluvy v oblasti pracovného práva (plnenie predzmluvných právnych vzťahov) a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, a to napríklad na základe Zákonníka práce, pričom detailnú informáciu k uvedenému poskytneme každému zamestnancovi pri uzatvorení pracovnej zmluvy;

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, pracovné zaradenie, dátum vzniku a dátum skončenia pracovného pomeru, údaje súvisiace so vzdelávaním zamestnancov a zvyšovaním ich kvalifikácie a ďalšie informácie, ak ich požaduje platný právny poriadok Slovenskej republiky;

účtovné a daňové účely

plnenia zákonných povinností na základe právnej úpravy v oblasti účtovníctva a správy daní;

titul, meno, priezvisko obchodných partnerov, ktorými sú fyzické osoby alebo fyzické osoby zastupujúce alebo konajúce v prospech právnických osôb a ďalšie informácie, ak ich poskytnutie za účelom výkonu činnosti požaduje platný právny poriadok Slovenskej republiky;

Ak máte záujem o bližšie informácie, týkajúce sa účelov alebo právnych základov spracúvania Vašich osobných údajov, môžete nás o ne požiadať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

4.1 Spoločnosť DOXXbet, s. r. o. si je vedomá dôležitosti ochrany Vašich osobných údajov. Akékoľvek Vaše osobné údaje sprístupňujeme len tým osobám a v tej v miere, aká je nevyhnutná na plnenie zákonných povinností a na poskytovanie našich Produktov. Zároveň dbáme na to, aby ich príjemcovia boli spoľahlivé subjekty dodržiavajúce svoje zákonné povinnosti, pričom s nimi za účelom ochrany Vašich osobných údajov uzatvárame zmluvy obsahujúce tieto záväzky a zároveň ich zaviažeme k povinnosti mlčanlivosti

4.2 Vaše osobné údaje ďalej výlučne v nevyhnutnom rozsahu sprístupňujeme sprostredkovateľom, s ktorými máme za účelom ochrany osobných údajov uzatvorenú písomnú zmluvu ako napríklad našim účtovným poradcom, ďalej audítorom, Národnej banke Slovenska, orgánom činným v trestnom konaní, našim právnym zástupcom alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo technickej a bezpečnostnej podpory našej spoločnosti. V prípade, ak sprístupňujeme Vaše osobné údaje takýmto príjemcom, na požiadanie Vám poskytneme ich konkretizovaný zoznam, pokiaľ nám to zákonná úprava umožňuje.

4.3 Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu alebo ho oznámiť, napr. v prípade neautorizovaného alebo podvodného konania a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V takýchto prípadoch môžu byť dotknuté osobné údaje zdieľané aj s orgánmi činnými v trestnom konaní a Národnou bankou Slovenska.

5.1 Vaše osobné údaje neprenášame to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými na území EÚ.

6.1 Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú, ak nám platný právny poriadok SR neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie, napríklad z dôvodu vybavovania a prijímania reklamácií, riešenia súdnych sporov, archivácie, povinností vyplývajúcich z boja proti nelegálnej činnosti alebo účtovných povinností.

6.2 Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákona, uchovávame ich tak dlho, ako nám to prikazuje príslušná právna úprava. Ak spracúvame osobné údaje na základe zákona a tento neurčuje dobu ich uchovávania, uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov, a to z dôvodu, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade objasnenia vzniknutých sporov.

6.3 V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy a platný právny poriadok SR neurčuje inak, uchovávame ich po jej ukončení po dobu 5 rokov, a to z dôvodu, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade súdneho či iného sporu.

6.4 V prípade záznamov z kamerových systémov je táto doba v dĺžke 15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu.

6.5 V prípade, ak máte záujem o bližšie informácie, týkajúce sa doby uchovávania Vašich osobných údajov, môžete nás o ne požiadať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

7.1 Ak ste v pozícii hráča, získavame osobné údaje najmä prostredníctvom registrácie vo vernostnom programe alebo za účelom vyplatenia Vám výhry, alebo pri vybavovaní Vašej reklamácie.

7.2 Ak ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára uverejneného na našej webovej stránke www.riogame.sk získali sme Vaše osobné údaje priamo od Vás.

7.3 Ak ste našimi zamestnancami alebo inými zmluvnými partnermi, Vaše údaje získavame predovšetkým od Vás pri uchádzaní sa o zamestnanie alebo pri uzatvorení pracovnej zmluvy.

8.1 Ako vyplýva z vyššie uvedenej tabuľky, získavame len tie údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme Vám poskytli kvalitné služby a Produkty v súlade so zákonnou úpravou. Vaše osobné údaje chránime a zabezpečujeme, aby boli používané výlučne na ten účel, na ktorý sme ich získali. Naši zamestnanci, ktorí sú oprávnení s Vašimi osobnými údajmi pracovať, sú vyškolení tak, aby zabezpečili Vašu ochranu. Z tohto dôvodu platí, že ak:

8.1.1 sme Vaše osobné údaje potrebovali za účelom vyplatenia Vám výhry, reklamácie, registrácie vo vernostnom programe, skvalitnenia našich služieb a Produktov v prípade, ak ste nás dopytovali prostredníctvom kontaktného formulára, použili sme ich presne za týmto účelom a zákonom schváleným spôsobom;

8.1.2 sme Vaše osobné údaje získali z dôvodu plnenia si zákonných povinností spojených s našou činnosťou, napr. za účelom fakturácie a ďalších účtovných povinností, používame a spracúvame ich spôsobom určeným takýmto zákonom;

8.1.3 spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu oprávneného záujmu, tento nájdete uvedený v tabuľke v časti 3 tejto Politiky a môžete sa spoľahnúť, že budú použité výlučne v snahe takýto oprávnený záujem zabezpečiť;

8.2 Zdôrazňujeme, že medzi naše povinnosti patrí aj spolupráca so štátnymi inštitúciami a ak sme povinní poskytnúť Vaše osobné údaje v prípade ich žiadosti alebo v prípade konania pred správnymi alebo súdnymi orgánmi, máme právo Vaše osobné údaje spracúvať aj za týmito účelmi.

9.1 Právo na prístup k údajom

9.1.1 Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či a ako spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, aké údaje a komu ich poskytujeme. Rovnako máte právo žiadať prístup k týmto údajom, a to formou jednoduchej žiadosti zaslanej na kontaktné údaje uvedené v úvode tejto Politiky. Prosíme Vás, aby ste sa v žiadosti nezabudli identifikovať a poskytnúť nám kontaktné údaje, na ktoré môžeme zaslať odpoveď (napr. e-mailovú adresu).

9.2 Právo na opravu

9.2.1 Pokiaľ máte pocit, že niektoré z osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sú nesprávne, môžete od nás požadovať ich opravu. Taktiež od nás môžete požadovať doplnenie údajov, ktoré považujete za neúplne. Prosíme Vás, aby ste v takom prípade nezabudli jasne a zrozumiteľne uviesť v čom podľa Vášho názoru spočíva nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, informáciu o tom, ako si želáte opravu uskutočniť a ak je to potrebné, aj dôkazy o ich nesprávnosti.

9.3 Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

9.3.1 Máte právo požadovať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pričom v určitých zákonom určených prípadoch sme povinní tejto žiadosti vyhovieť. Upozorňujeme však, že v niektorých prípadoch nám GDPR umožňuje odmietnuť Vašu žiadosť o vymazanie, napríklad, ak je ich spracúvanie potrebné na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého výskumu či na štatistické účely alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

9.4 Právo na obmedzenie spracúvania

9.5 Máte právo obmedziť rozsah, v akom spracúvame Vaše osobné údaje, ak:

9.5.1 ste napadli správnosť osobných údajov, a to až pokiaľ neoveríme správnosť osobných údajov;

9.5.2 je spracúvanie protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

9.5.3 už osobné údaje nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

9.5.4 namietate oprávnenosť našich záujmov na spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vami uvedenými oprávnenými dôvodmi.

9.6 Právo na prenosnosť údajov

9.6.1 Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte a preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi. Toto právo sa však týka len údajov, na spracúvanie ktorých ste nám udelili svoj súhlas alebo sa spracúvajú na základe zmluvného vzťahu s Vami a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami. Taktiež je toto právo možné využiť len v rozsahu, v akom nemá nepriaznivé dôsledky na práva s slobody iných osôb.

9.7 Právo namietať

9.7.1 V niektorých prípadoch máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. Ide najmä o spracúvanie, ktoré vykonávame na právnom základe našich oprávnených záujmov, alebo napríklad pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely.

9.7.2 V praxi k vzneseniu námietok proti spracúvaniu väčšinou dôjde pokiaľ z nejakého dôvodu nesúhlasíte so spôsobom, akým spracúvame Vaše osobné údaje, napríklad podľa tejto politiky. V takom prípade je potrebné, aby ste nás o svojich námietkach informovali. Prosíme Vás, aby ste uviedli jasný a zrozumiteľný opis okolností, na základe ktorej sa domnievate, že predmetné spracúvanie neprimerane zasahuje do Vašich práv a slobôd.

9.8 Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

9.8.1 Naša spoločnosť nepraktizuje automatizované individuálne rozhodovanie, t.j. rozhodovanie bez ľudského zásahu. Pokiaľ by však k nemu dochádzalo, mali by ste právo žiadať, aby sa na Vás takéto rozhodovanie nevzťahovalo, ak by takéto rozhodnutie malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo Vás obdobne významne ovplyvňovali.

9.9 Právo podať sťažnosť

9.9.1 V prípade, že budete mať akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Naša spoločnosť sa vždy bude snažiť vyriešiť akékoľvek sporné záležitosti k Vašej spokojnosti.

9.9.2 Pokiaľ by ste však s našim postupom neboli spokojný, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, o ktorom nájdete bližšie informácie prostredníctvom https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

10.1 V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili Vaše osobné údaje pomocou najnovších technológii, najmä, nie však výlučne pred stratou, sfalšovaním, zneužitím alebo prístupom tretích osôb.

10.2 Na prenos mimoriadne citlivých osobných údajov cez internet, ako sú napríklad údaje o kreditných kartách, používame výlučne šifrované prenosové cesty a dodržiavame štandardy zabezpečenia platobných kariet (PCI DSS), ktoré sú súborom zásad a postupov optimalizovať bezpečnosť transakcií s kreditnými, debetnými a platobnými kartami a chrániť držiteľov kariet pred zneužitím ich osobných údajov. Akonáhle dostaneme Vaše osobné údaje, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu. Naše interné spracovanie prebieha vo vnútri VPN, ktorá je chránená pred otvoreným internetom a vo vnútri ktorého je každá komunikácia šifrovaná. Pokiaľ ide o osoby ktorým sprístupňujeme Vaše osobné údaje, bližšie informácie nájdete v časti 4 tejto Politiky.

11.1 Pripojenie na našu webovú stránku www.riogame.sk je zabezpečené.

11.2 Na našich webových stránkach používame cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Súbor cookie umožňuje serveru jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke. Cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú vírusy.

11.3 Na našich webových stránkach používame nasledujúce kategórie cookies:

11.3.1 Potrebné súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie. Bez týchto súborov cookies nemožno poskytnúť služby, ktoré ste požadovali, ako napríklad zapamätať si prihlasovacie údaje alebo údaje poskytnuté na rezerváciu.

11.3.2 Výkonné súbory cookies, ktoré zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia používajú našu webovú stránku. Napríklad používame súbory cookies služby Google Analytics, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia prichádzajú na naše stránky, prehliadajú alebo používajú naše stránky a upozorňujú na oblasti, v ktorých môžeme zlepšiť oblasti ako navigácia, skúsenosti s rezerváciou a marketingové kampane. Údaje uložené týmito súbormi nikdy neukazujú osobné údaje, z ktorých môže byť vytvorená vaša identita.

11.3.3 Funkčné cookies, ktoré si pamätajú voľby, ktoré vykonávate, ako napríklad krajinu, ktorú navštívite našu webovú stránku, jazykové parametre a parametre vyhľadávania. Tieto môžu potom byť použité na poskytnutie skúseností, ktoré sú vhodnejšie pre vaše výbery, a aby boli návštevy prispôsobené a príjemnejšie.

11.3.4 Cookies tretích strán, sú nastavované inou osobou ako prevádzkovateľom a sú prevažne využívané na marketingové účely. Súbory cookies tretích strán nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb a Produktov. Využívame napr. externé analytické služby, ktorých poskytovatelia nastavujú cookies za nás, aby sme mohli zistiť obľúbenosť jednotlivých funkcií. Webová stránka, ktorú ste navštívili, môže napr. umožňovať prístup k obsahu vloženého z YouTube, pričom tieto stránky si môžu nastavovať vlastné súbory cookies.

11.4 Aktuálne verzie webových prehliadačov ponúkajú rozšírené používateľské ovládacie prvky týkajúce sa umiestnenia a trvania súborov cookies prvej a tretej strany. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách na správu súborov cookies ktoré sú k dispozícii, vyhľadajte v sekcii "Pomocník" vášho webového prehliadača "cookies". Cookies môžete povoliť alebo zakázať úpravou nastavení v prehliadači. Môžete tiež zistiť, ako to urobiť, a nájsť viac informácií o súboroch cookies na adrese www.allaboutcookies.org. Ak sa však rozhodnete v prehliadači zakázať súbory cookies, pravdepodobne nebudete môcť dokončiť určité činnosti na našich webových stránkach alebo správne pristúpiť k určitým častiam. Ak by ste chceli získať viac informácií o reklame založenej na záujmoch, vrátane toho, ako zrušiť tieto súbory cookies, navštívte stránku http://youronlinechoices.eu/.

11.5 V prípade, ak máte záujem o viac informácii týkajúcich sa súborov cookies, prosím, neváhajte nás kontaktovať, a to jedným zo spôsobov uvedených vyššie.

12.1 Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám oznámime na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.