Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 Z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV UPLATŇOVANÉHO OD 25. MÁJA 2018, PODĽA ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ÚČINNOM OD 25.5.2018 A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Obchodná spoločnosť DOXX, a.s., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36399591 osobné údaje spracúva zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne, na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, správne a podľa potreby aktualizované, vo forme umožňujúcej identifikáciu najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť DOXX, a.s., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36399591(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom. Táto ochrana sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb, najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) a písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)spočíva v tom, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorou je dotknutá fyzická osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, viazaná a na vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy – založením hráčskeho konta - a v tom, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa na základe, ktorý je stanovený v zmysle čl. 6 ods. 3 písm. b) Nariadenia v práve Slovenskej republiky vzťahujúcom sa na prevádzkovateľa – predovšetkým povinnosti podľa § 35 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, podľa ktorého je prevádzkovateľ povinný požadovať údaje z preukazu totožnosti dotknutej osoby a z ďalšieho dokladu, kópie ktorých mu na tieto účely zasiela dotknutá osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre; povinnosti podľa § 10 a nasl. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorých je prevádzkovateľ ako povinná osoba povinný uskutočňovať starostlivosť vo vzťahu k svojím klientom a ďalších povinností prevádzkovateľa podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, predpisov daňového práva, procesných kódexov, zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a predpisov trestného práva.

Právnym základom spracúvania pre účely prezentácie činnosti a marketingu je podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedené konkrétne účely. Pri spracúvaní osobných údajov na základe vyjadrenia súhlasu má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý môže dotknutá osoba realizovať aj prostredníctvom formulárov uvedených nižšie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Výlučne za účelom zabezpečenia ochrany poriadku a bezpečnosti, odhaľovania trestnej činnosti a ochrany života, zdravia alebo majetku prevádzkovateľ spracúva videozáznamy zo svojich prevádzok, v ktorých prevádzkuje hazardné hry, ktoré zachytávajú podobizeň dotknutej osoby a právnym základom takého spracúvania je v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa jej zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Účelom spracúvania údajov je plnenie práv a povinností plynúcich zo zmluvy a to na obdobie trvania zmluvy a práv, povinností a záväzkov plynúcich zo zmluvy a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa na obdobie plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a v prípade spracúvania údajov na základe udeleného súhlasu výlučne na obdobie trvania tohto súhlasu. Videozáznamy z prevádzok prevádzkovateľ spracúva 15 dní, pokiaľ príslušným štátnym orgánom nebude prevádzkovateľovi uložená povinnosť uchovať záznam v dlhšej lehote, aby jeho likvidáciou nebol zmarený účel predmetného konania

Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu v akom sú uvedené na doklade totožnosti dotknutej osoby, ktorých fotokópie si prevádzkovateľ musí vyžiadať – meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, trvalý pobyt, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, číslo dokladu totožnosti, podobizeň dotknutej osoby a štátnu príslušnosť, osobitne pre potreby plnenia zmluvy aj emailovú adresu, bankové údaje dotknutej osoby a číslo kreditnej karty bez ďalších identifikátorov kreditnej karty, ktoré údaje sú nevyhnutné preto, aby mohol vzniknúť zmluvný vzťah a aby zmluvné strany mohli uplatňovať svoje práva a plniť svoje povinnosti z tohto zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia sa tak nemožno zúčastniť na hre, pre účely prezentácie činnosti a marketingu na základe vyjadrenia súhlasu spracúva meno a priezvisko, trvalú a poštovú adresu, emailovú adresu, telefóne číslo - pre účely zasielania obchodných informácií týkajúcich sa produktov a služieb prevádzkovateľa a pre účely prispôsobenia produktovej ponuky vrátane kurzových zvýhodnení, bonusov a ďalších benefitov, na základe vyjadrenia súhlasu spracúva aj transakčnú a hráčsku históriu, IP adresu a súbory cookies, pre účely zabezpečenia ochrany poriadku, bezpečnosti, odhaľovania trestnej činnosti a ochrany života, zdravia alebo majetku spracúva videozáznamy zachytávajúce podobizeň dotknutej osoby. Kategóriami príjemcov spracúvaných osobných údajov sú orgány dozoru – Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové úrady a colné úrady a finančná spravodajská jednotka, súdy, súdni exekútori, orgány činné v trestnom konaní, na základe zmluvy o sprostredkovaní audítori, daňový poradcovia, poskytovatelia právnych služieb a  obchodné spoločnosti spolupracujúce s prevádzkovateľom – DOXXbet, s.r.o., IČO: 46831878 a JUNIOR GAME spol. s r.o., IČO: 31399878, obe sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina a poskytovatelia platobných služieb. V súvislosti s identifikáciou dotknutej osoby v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj mandatári v prevádzkach, v ktorých prevádzkovateľ prevádzkuje hazardné hry a to len za účelom splnenia povinnosti podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, získať prístup k týmto osobným údajov a informácie o účele ich spracúvania, kategórii osobných údajov, príjemcov alebo kategórií príjemcov, ak je to možné aj predpokladanú dobu uchovávania, existencii práva požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti takému spracúvaniu, práve podať sťažnosť dozornému orgánu a o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v takom prípade zmysluplné informácie o použitom postupe. Dotknutá osoba tak môže učiniť na nižšie uvedených formulároch.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba má právo požadovať bezodkladnú opravu a doplnenie neúplných údajov, bezodkladné vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný vymazať, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali, ak dotknutá osoba odvolá vyjadrený súhlas, ak namieta proti spracovaniu, ak sa údaje spracúvajú nezákonne, ak ide o splnenie zákonnej povinnosti podľa práva únie alebo práva členského štátu a žiadať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ je každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania povinný oznámiť každému príjemcovi osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a právo preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi ak sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá oba má napokon právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovaloautomatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Odvolanie súhlasu a žiadosť dotknutej osoby tu.

© 2012 DOXX, a. s.
Všetky práva vyhradené